คริสตจักรต่างๆในองค์กรพระทัยพระคริสต์

เขต 1 ได้แก่ เขตตำบลอมก๋อย มี 9 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรเบธเลเฮม  ศิษยาภิบาล อาจารย์วีระชัย เปี่ยมพระคุณ

2. คริสตจักรสบอมแฮด  ศิษยาภิบาล อาจารย์วีณา สุริยบุปผา

3. คริสตจักรยางเปา  ศิษยาภิบาล อาจารย์กิตติชัย อำรุงสิงขร

4. คริสตจักรพลังงาน  ศิษยาภิบาล อาจารย์โยซอ กิตติคุณรุ่งเรือง

5. คริสตจักรผาปูน  ศิษยาภิบาล  อาจารย์จีโซ่ สิริสโมสร

6. คริสตจักรมะหินหลวง ศิษยาภิบาล อาจารย์มานพ ปู่เงิน

7. คริสตจักรตุงติง  ศิษยาภิบาล  อาจารย์โล่งโจ ติ๊บวัน

8. คริสตจักรดอยดำ  ศิษยาภิบาล อาจารย์ธเนศ ก้านขุด

9. คริสตจักรนานาชาติอมก๋อย ศิษยาภิบาล อาจารย์ลือชา สุริยบุปผา

เขต 2 ได้แก่ แขตตำบลอมก๋อย-ฮอด มี 9 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรแม่ต๋อม  ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์นเรศ สุริยบุปผา

2. คริสตจักรทุ่งกว้าง  ศิษยาภิบาล อาจารย์ทศทิศ หมื่นจ่าย

3. คริสตจักรตุงลอย ศิษยาภิบาล อาจารย์สนธยา ยือมุ

4. คริสตจักรบ้านขุน  ศิษยาภิบาล อาจารย์สมชาย ค้ำจุนคีรีมาศ

5. คริสตจักรมะกอกสามต้น ศิษยาภิบาล  อาจารย์ศรีชัย ค้ำจุนคงคา

6. คริสตจักรกะเบอะดิน ศิษยาภิบาล อาจารย์อรรถพล อำรุงพนม

7. คริสตจักรแม่ลายดวงจันทร์ ศิษยาภิบาล อาจารย์ประจำ ปู่วัน

8. คริสตจักรแม่ลายเตียงอาง ศิษยาภิบาล อาจารย์เสริมศักดิ์ การะเกดพยุง

9. คริสตจักรดอยแอก  ศิษยาภิบาล อาจารย์บัญชา ดีสมปรารถนา

เขต 3 ได้แก่ เขตอำเภอฮอด มี 8 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรกิ่วลึกบ้านพุย  ศิษยาภิบาล อาจารย์นิรันดร์ กระดังงาพยุง

2. คริสตจักรบ้านใหม่โฮคี  ศิษยาภิบาล อาจารย์สหภาพ พลอยจันทร์

3. คริสตจักรกองปะ  ศิษยาภิบาล อาจารย์พรชัย ค้ำจุนคงคา

4. คริสตจักรแม่เตียน  ศิษยาภิบาล อาจารย์ร่มฤทธิ์ ดีวัง

5. คริสตจักรพระคุณห่างหลวง  ศิษยาภิบาล  อาจารย์ไชยา อครปิตา

6. คริสตจักรนาฟ่อน  ศิษยาภิบาล อาจารย์สิทธิชัย แสงเมืองมา

เขต 4 ได้แก่ เขตตำบลนาเกียน มี 8 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรหนองอึ่งเหนือ  ศิษยาภิบาล อาจารย์สุชานาถ พยุงกรรณิการ์

2. คริสตจักรหนองอึ่งใต้  ศิษยาภิบาล อาจารย์ศุภมิตร กระสินธุ์อำรุง

3. คริสตจักรห้วยลอก ศิษยาภิบาล อาจารย์สมชาย นทีเชาว์

4. คริสตจักรอูตูมใต้  ศิษยาภิบาล อาจารย์เจริญชัย 

5. คริสตจักรห้วยครั่ง ศิษยาภิบาล  อาจารย์ละแด สิขรินวิลาศ

6. คริสตจักรห้วยกว้าง ศิษยาภิบาล อาจารย์สมพงษ์ ราศีสโรช

7. คริสตจักรแม่สอเหนือ  ศิษยาภิบาล  อาจารย์ธวัชชัย ราศีสโรช

8. คริสตจักรสงินใต้ ศิษยาภิบาล อาจารย์กนก ราศีสโรช

9. คริสตจักรกองดา  ศิษยาภิบาล  อาจารย์อาทิตย์ กระยาหงัน

10. คริสตจักรอูตูมเหนือ ศิษยาภิบาล อาจารย์เทอดศักดิ์ ค้ำจุนคงคา

11. คริสตจักรกองแนะ ศิษยาภิบาล อาจารย์นารี ลิ่วระฆังทอง

12. คริสตจักรข้าวนึ่งดำ ศิษยาภิบาล อาจารย์แสงจันทร์ ยศยิ่งอภิราม

13. คริสตจักรทีกะเย  ศิษยาภิบาล อาจารย์พันคำ จามรจารุเดช

14. คริสตจักรห้วยบง ศิษยาภิบาล อาจารย์เซนโซ นิลกำจาย

15. คริสตจักรผีปานใต้  ศิษยาภิบาล อาจารย์อมรรัตน์ ทวีทรัพย์ใหม่

16. คริสตจักรสงินเหนือ  ศิษยาภิบาล อาจารย์ชัยหล้า มนิตพนา

17. คริสตจักรสงินนุปอย  ศิษยาภิบาล  อาจารย์ดีใหม่ ก้านขุด

เขต 5 ได้แก่ เขตอำเภอฮอด-ดอยเต่า มี 5 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรนาคอเรือ ศิษยาภิบาล อาจารย์วุฒิชัย ปู่วัน

2. คริสตจักรพญาดอย  ศิษยาภิบาล อาจารย์บัญชา ดอกแก้ว

3. คริสตจักรแม่ป๊อกบน  ศิษยาภิบาล อาจารย์สมคิด กะแจ

4. คริสตจักรแม่ป๊อกล่าง  ศิษยาภิบาล อาจารย์เชษฐา วนาลีนิมิต

5. คริสตจักรดอยหลวง  ศิษยาภิบาล  อาจารย์สินคำ ติ๊บดอก

เขต 6 ได้แก่ เขตสบเมย มี 2 คริสตจักร ดังนี้

1. คริสตจักรห้วยเกี๋ยง  ศิษยาภิบาล  อาจารย์(พ่อหลวงวิน)

2. คริสตจักรห้วยบก  ศิษยาภิบาล อาจารย์แกละเกล็ง เพลิศพริ้งสาละวิน