สถาบันพระคริสตธรรมอมก๋อย

.

นักศึกษาที่จบหลักสูตรจากพระคริสตธรรมอมก๋อย