เกี่ยวกับมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์

.

คณะกรรมการมูลนิธิ

เกี่ยวกับมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ ABOUT KARENS FOR CHRIST FOUNDATION มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ปี 2013   มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่่ 997 หมู่ที่ 18 ถนนอมก๋อย-ยางเปา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ Objectives

1. เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนความเป็นอยู่แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อการส่งเสริม พัฒนาชุมชนในด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง
4. เพื่อดำเนินงานหรือรวมกลุ่มกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก้ชุมชนในการต่อต้านการแพร่กระจายของเชื้อ เอช ไอ วี
6. เพื่อให้การสนับสนุนงานป้องกันปัญหายาเสพติดและให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 7. เพื่อส่งเสริมงานและกิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เช่น การเผยแพร่ การประกาศ การอบรมสั่งสอน การแต่งตั้งบรรพชิต ศาสนาจารย์ รวมทั้งจัดตั้งคริสตสถานและสถาบันการศึกษาเพื่ออบรมความรู้แก่ผู้ที่ทำงานทางด้านศาสนาคริสต์
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

  รายชื่อกรรมการ / Names of Committee members

1. นายนเรศ สุริยบุปผา                     ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย รสสุคนธ์                    รองประธานกรรมกา
3. นายนิรันดร์ กระดังงาพยุง              เลขานุการ
4. นางสาวสายสวาท ดีสมปรารถนา       เหรัญญิก
5. นางสาวปาณิสรา นิธิปัณณทัต          กรรมการ

.