โครงการช่วยเหลือชุมชน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

เนื่องด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย  เนื่องจากมีฝนตกซุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักมากและมีลมกระโชกแรง  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก่อให้เกิดความเสียหาย   ผลิตผลทางการเกษตร เช่นต้นข้าว  และต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเหตุอุทกภัยนี้ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน กิ่วลึก  ซึ่งกรรมการของมูลนิธิก็อยู่ในพื้นที่นั้น จึงเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

โครงการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

สืบเนื่องจากทางมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ได้จัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือผู้รับใช้หรือผู้นำศาสนาคริสต์ พบว่ามีผู้รับใช้หรือผู้นำศาสนามีครอบครัวที่ต้องดูแล มีค่าใช้จ่ายในครอบคัวที่สูง เช่น ค่าอุปโภค ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  ทางมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล เพื่อใหผู้รับใช้หรือผู้นำศาสนาคริสต์จะได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องมาคิดเรื่องอื่นและทำหน้าที่ในการดูแลสมาชิกเต็มที่ต่อไป

ดังนั้นมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์จึงเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้หรือผู้นำศาสนาคริสต์เป็นรายบุคคล ซึ่งมีส่วนส่งเสริมทำให้รับใช้พระเจ้าทำงานนี้อย่างมีความสุขต่อไป

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

          เนื่องจากผู้ยากไร้ เป็นประชากรส่วนหนึ่งของคริสตจักรแม่เตียน จากสภาพปัญหาที่พบของ นางดี ดีวัง  อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านกิ่วลึก ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสภาพบ้านของผู้ยากไร้ที่เก่าโทรม และอาศัยกับลูก ๒ คน  และนายร่มฤทธิ์  ดีวัง ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาที่แม่เตียนได้เห็นสภาพของผู้ยากไร้นั่นจึงขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ เพื่อจะสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-๑๙  

บริจาคอาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยโควิค-19

ข้อมูลที่ลงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการ  ทางมูลนิธิมีการช่วยเหลือพี่น้องที่ยากไร้มาโดยตลอด โดยเฉพาะกับพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง