การอธิษฐานเพื่อการปกป้อง

สงครามฝ่ายวิญญาณกำลังรุมเร้าอย่างไม่มีวันจบสิ้นเลยหรือ อย่าปล่อยไว้ ปกป้องตัวเองด้วยคำอธิษฐานนี้  อธิษฐานออกเสียง…ยาวหน่อย จัดเวลาอธิษฐาน 5 นาที แต่คุ้มมาก อธิษฐานเสร็จจะรู้สึกถึงความแตกต่าง

ผู้เขียนคือ ดร.วิคเตอร์ มัทธิวส์

แปลโดย อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

“คำอธิษฐานเพื่อการปกป้อง”

พระบิดาในสวรรค์  ข้าพระองค์คุกเข่าต่อพระพักตร์พระองค์เพื่อนมัสการและสรรเสริญพระองค์  ขอปกคลุมข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นการปกป้องขอยอมจำนนทุกด้านของชีวิตอย่างไม่ลังเลต่อพระองค์  ยืนหยัดต่อต้านการทำงานทุกรูปแบบของซาตาน ที่พยายามขัดขวางชีวิตอธิษฐานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลต่อพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น  และปฏิเสธไม่ให้ซาตานมีส่วนใดๆในคำอธิษฐานของข้าพระองค์

(ข้าพเจ้าสั่งในพระเยซูคริสต์เจ้า ให้ซาตานพร้อมกับสมุนของมันไปจากข้าพเจ้า และนำพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้ามากั้นระหว่างซาตานกับข้าพเจ้า)

พระบิดาในสวรรค์ขอนมัสการและสรรเสริญพระองค์  และยอมรับว่าพระองค์สมควรได้รับพระสิริ พระเกียรติ และคำสรรเสริญทั้งสิ้น  ขอรื้อฟื้นความจงรักภักดีต่อพระองค์และอธิษฐานว่า องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยในการอธิษฐานนี้  พระบิดาในสวรรค์ขอบคุณที่รักข้าพระองค์ตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีต และได้ส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกเพื่อสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์  และขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ได้มาเป็นตัวแทนข้าพระองค์ และที่โดยทางพระเยซูนั้น พระบิดาได้ยกโทษบาปทั้งสิ้นแก่ข้าพระองค์ ได้รับข้าพระองค์เข้ามาในครอบครัวของข้าพระองค์  ได้รับผิดชอบข้าพระองค์ในทุกด้านให้ชีวิตนิรันดร์ ให้ความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์แก่ข้าพระองค์ เวลานี้ข้าพระองค์จึงเป็นคนชอบธรรม ขอบคุณที่ให้พระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์สมบูรณ์ และที่ได้ให้พระองค์เป็นความช่วยเหลือและกำลังประจำวันแก่ข้าพระองค์

พระบิดาในสวรรค์ ขอเปิดตาข้าพระองค์เพื่อจะเห็นว่าทรงยิ่งใหญ่เพียงไร และความช่วยเหลือของพระองค์ครบถ้วนเพียงใด  สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ได้ให้ชัยชนะที่พระเยซูได้รับเพื่อข้าพระองค์ ทั้งบนกางเขนและในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ และที่ข้าพระองค์ได้นั่งกับพระเยซูคริสต์ในสวรรค์สถาน  ข้าพระองค์ขอรับตำแหน่งของการนั่งกับพระองค์ในสวรรค์สถานและรับรู้โดยความเชื่อว่าวิญญาณชั่วทุกตัวและซาตานเองอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ประกาศว่า ซาตานและวิญญาณชั่วของมัน อยู่ใต้บังคับข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า

ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับยุทธภัณฑ์ที่ทรงจัดเตรียมให้ข้าพระองค์  เอาความจริงคาดเอว ความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก สันติสุขเป็นรองเท้า  และความรอดเป็นหมวกเหล็ก ข้าพระองค์ยกโล่แห่งความเชื่อเพื่อดับศรเพลิงของศัตรู  และถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าไว้ในมือของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เลือกที่จะใช้พระวจนะต่อสู้กับกองกำลังแห่งความชั่วทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพระองค์  ข้าแต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์สวมยุทธภัณฑ์และดำเนินชีวิตและอธิษฐานโดยพึ่งพระองค์สำหรับทุกสิ่ง

พระบิดาในสวรรค์ขอบคุณที่พระเยซูคริสต์ปลดพวกภูตผีที่ครอบครอง  และพวกภูตผีที่มีอำนาจพระองค์ประจานพวกมันอย่างเปิดเผย และมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยพระองค์เอง  ข้าพระองค์อ้างสิทธิ์เหนือชัยชนะทั้งสิ้นนั้นสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ ปฏิเสธข้อเสนอชั่วร้ายใดๆ คำกล่าวโทษใดๆ และการทดลองใดๆของซาตาน และยืนยันว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง และเลือกที่จะดำเนินชีวิตในวันนี้ตามคำสอนของพระวจนะของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์เลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟัง และการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ขอเปิดตาของพระองค์ให้เห็นว่ามีด้านใดในชีวิตที่ไม่พอพระทัยพระองค์  ขอทำงานในข้าพระองค์เพื่อชำระข้าพระองค์จากสาเหตุใดๆที่ให้โอกาสซาตานทำร้ายข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำทุกสิ่งเพื่อใช้สิทธิ์ทั้งหมดในฐานะบุตรของพระองค์ และขอยอมรับการทำงานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยความเชื่อและการพึ่งในพระองค์ ข้าพระองค์ถอดมนุษย์เก่าและใช้สิทธิ์ทั้งหมดในชัยชนะทั้งสิ้นของการถูกตรึงที่กางเขน  ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ให้การชำระจากธรรมชาติเดิม และสวมมนุษย์ใหม่ และใช้สิทธิ์ทั้งหมดในชัยชนะของการฟื้นพระชนม์ และการช่วยเหลือของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตเหนือความบาป

ดังนั้นวันนี้ข้าพระองค์ถอดธรรมชาติเก่าพร้อมกับความเห็นแก่ตัวของมัน และสวมธรรมชาติใหม่ที่มาพร้อมกับความรัก ถอดธรรมชาติเก่าพร้อมกับความกลัวของมัน และสวมธรรมชาติใหม่ที่พร้อมกับความกล้าหาญ ถอดธรรมชาติเก่าพร้อมกับความอ่อนแอของมัน และสวมธรรมชาติใหม่ที่มาพร้อมกับความเข้มแข็ง  ถอดธรรมชาติเก่าพร้อมกับตัณหาอันล่อลวงของมัน และสวมธรรมชาติใหม่ที่พร้อมกับความชอบธรรม ความบริสุทธิ์และความจริงใจ

ข้าพระองค์ใช้สิทธิ์ทั้งหมดในชัยชนะทุกด้านของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และการรับสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์  ซึ่งทำให้พวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอำนาจต้องอยู่ใต้บังคับของพระองค์ ข้าพระองค์อ้างสิทธิ์เหนือฐานะในพระคริสต์ที่มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งสิ้นของชีวิตข้าพระองค์ร่วมกับพระองค์  ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอเติมเต็ม ข้าพระองค์และเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ทำลายรูปเคารพทั้งสิ้นและขับไล่ศัตรูทุกตัวออกไป

พระบิดาในสวรรค์ขอบคุณที่ทำให้เห็นน้ำพระทัยที่มีในพระวจนะของพระองค์สำหรับชีวิตประจำวันของข้าพระองค์  ดังนั้นข้าพระองค์อ้างสิทธิ์เหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ได้ให้พรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่ข้าพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์  ขอบคุณที่ให้กำเนิดข้าพระองค์เข้าสู่ความหวังที่มีชีวิตอยู่โดยการฟื้นฟูขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ ขอบคุณที่วันนี้ได้จัดเตรียมเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า  พร้อมกับความรักความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตนในชีวิต ข้าพระองค์ยอมรับว่านี่คือ น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงปฏิเสธและต่อต้านความทุ่มเททั้งหมดของซาตานและวิญญาณชั่วของมันที่จะแย่งน้ำพระทัยของพระเจ้าไปจากข้าพระองค์  วันนี้ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะยึดในความรู้สึกของข้าพระองค์และถือโล่แห่งความเชื่อ เพื่อต่อสู้คำกล่าวโทษ การบิดเบียน และข้อเสนอชั่วร้ายทั้งสิ้นที่ซาตานจะใส่เข้ามาในความคิดของข้าพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์อ้างสิทธิ์ต่อน้ำพระทัยที่ครบถ้วนของพระเจ้า สำหรับชีวิตของข้าพระองค์

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งสิ้นต่อพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่และเลือกที่จะไม่ลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้เลือกที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดยเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ และอธิษฐานว่า ในวันนี้พระองค์จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ดำเนินในน้ำพระทัยของพระองค์ อย่างครบถ้วน

พระบิดาในสวรรค์ขอบคุณที่อาวุธของพวกข้าพระองค์ที่ใช้สู้รบนั้นไม่ใช้แบบมนุษย์  แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเหย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้า  และจงยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ ดังนั้นในชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ ข้าพระองค์ทำลายป้อมปราการของซาตานและทุบแผนการของซาตานที่ได้วางไว้ต่อสู้ข้าพระองค์ให้แหลกละเอียด  และข้าแต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ถวายความคิดแก่องค์พระบิดาในสวรรค์ และยืนยันว่าพระองค์มิได้ให้ใจที่ขลาดกลัวแก่ข้าพระองค์ แต่ให้ใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรักและการบังคับตน ข้าพระองค์ทำลายและทุบป้อมปราการของซาตานที่ต่อสู้อารมณ์ของข้าพระองค์ในวันนี้ให้แหลกละเอียด และมอบอารมณ์ของข้าพระองค์แด่พระองค์  ข้าพระองค์ทุบป้อมปราการที่ซาตานได้วางไว้ ต่อสู้ความตั้งใจของข้าพระองค์ต่อพระองค์ให้แหลกละเอียด และข้าพระองค์มอบความตั้งใจของข้าพระองค์แก่พระองค์ และเลือกการตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยความเชื่อ ข้าพระองค์ทุบป้อมปราการที่ซาตานได้วางไว้ต่อสู้ร่างกายของข้าพระองค์ให้แหลกละเอียด ข้าพระองค์มอบร่างกายแก่พระองค์โดยยอมรับว่าร่างกายเป็นวิหารของพระองค์  ข้าพระองค์ยินดีในความเมตตาและความดีของพระองค์

พระบิดาในสวรรค์ ขออธิษฐานว่าเวลานี้และตลอดวันนี้พระองค์จะเสริมกำลังและให้ความเข้าใจแก่ข้าพระองค์  เปิดเผยถึงวิธีที่ซาตานขัดขวาง ทดลองโกหกและบิดเบือนความจริงในชีวิตของข้าพระองค์ ขอช่วยข้าพระองค์ให้เป็นคนประเภทที่พระองค์พอพระทัย เหี้ยมหาญในการอธิษฐานและในความเชื่อ  เหี้ยมหาญทางความคิด โดยการใคร่ครวญและทำตามพระวจนะของพระองค์ และมอบตำแหน่งที่ถูกต้องในชีวิตของข้าพระองค์แด่พระองค์

อีกครั้งหนึ่ง ข้าพระองค์ปกคลุมตนเองด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และอธิษฐานว่า ในวันนี้พระองค์คือ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำผลทั้งหมดของการตรึงกางเขน ผลทั้งหมดของการฟื้นคืนพระชนม์  ผลทั้งหมดของการรับสง่าราศี และผลทั้งหมดของวันเพ็นเทคอสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนตัวเองต่อพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ยอมท้อใจ พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความหวังทั้งสิ้น พระองค์พิสูจน์ฤทธิ์เดชของพระองค์ โดยการทำให้พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตาย  และข้าพระองค์อ้างสิทธิ์ต่อชัยชนะเหนือกองกำลังของซาตานในทุกด้านในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยใจขอบคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ภาษากะเหรี่ยง

ท ดึ้ ลู่ง น่างซ้ะ เฌ้ ฌู เฆ้อ ล ทึ แบ แบ เด้าะ อาง กี ล ฌี้ แฌ แซ ล่าง ซ้ะ ดี๊ ท อาง ท่าง เท่อ อี้ง  อาง ท่าง เท่อ เซ้ ทาง….โท๊ ล ปี๊ อางกี นี่ อ ช้า ก โท่ 5 นาที เก บลึ้ ดู มะ อาง ทาง เท่อ ฌ้อง ม ซี่ แฌ้ แบ ท ล่าง ช้าง

โพล้ง กวิ้ เมะเว๊ ดร. วิคเตอร์ มัทธิวส์

โพล้งแปล  อ. ซิดนีย์ วรพงศ์  จริยพฤทธิพงศ์

แพ่ แยว้ ลู่ง มุ้ คู เอ้อ ก ไคล้ะ ล้าง ก คาง ลู่ง น เมะ แซ พ้า บี้ ซุ้ ม โบง ทาง แบ้ ทาง แน้ ดี๊ อางปฆ้า ทาง แน้ เกม้า น โล้ง ฆ้ะ ทะ ฆ้ะ เฆ้อ ดี๊ กแช่ เยซูคริ้ อ ซวี้ง เก ท ด้างทะ  ก นย่อง กุ้ เม้ง ลู่ง ก เท่อ โอ ม้า พ้า ก ล ซ้ะ เด้ง ด้าง แบ ลู่ง แยว้ อ พ้า ฌ้อง ก ม เฌ้ เทิง แม้ เฌ้ ฌ้อง ไฆวะ ม้างโค้ไล่ อ ท ไพ้ะ ท แม้ กุ้ อเม้ง พี่ เฌา แม้ ไทะทะ ท อาง ท่าง ลู่ง ก เว๊ ก อาง ท่าง เท่อ ดี๊ กแช่ แยว้ พี่ อ โต้ อ ล้อง ดี๊ โอ ม้า ได้ะ ฌ้อง ก ล เกม๊า ม้างโค้ไล่ แม้ เท่อ ลู่ง ก เท่อ อางท่าง พ้า ล้า แบ

(เฆ้อ ก ไคล้ ลู่ง กแช่ เยซูคริ้ อ เม้ง เกม้า ม้างโค้ไล่ ดี๊ อ เพล่ อ บาง ไจทาง ไฆวะ ลู่ง ก ซุ้ ก แกล้ ดี๊ แม้ นี่ ก้ะ กแช่ เยซู คริ้ อ ซวีง อ ที้ง ตร้าง ทะ ก้ะ เฆ้อ ดี๊ ม้างโค้ไล่)

แพ่ แยว้ ลู่ง มู้ คู เอ้อ    ก โบง ทาง แบ ทาง อางปฆ้า ทาง แน้ ดี๊ ก นย่อง ฮะ นี่ กแช่ แยว้ เกิ้ง นี่ แบ ท ฆี้ ท แล้ ท อางปฆ้า กุ้ เม้ง เกม๊า ก นาง แบ ท โต้ ท ล้อง ลู่ง กแช่แยว้ ดี๊ อาง ท่าง เท่อ บี้ อี้ง    วีง ฌี้ แล้ แอว้ ม แม้ ช้า ลู่ง จ ท อางท่าง พ้า แพ่ แยว้ ลุ่ง มู้ คู ไจ้ะ บลึ้ แน้ ลู่ง น เอ แย้ ล้าง ชู้ ล้าง แกย ลู่ง อ พ้อง ไฆวะ ดี๊ นอ นโซ้ง ล้าง กแช่ เยซู คริ้ เฌ้ ล้าง ลู่ง ฌ้าง คู โคล้ง คู บี้ ซุ้ ม ซี๊ง คิ้ จ ฌ่าง    ไจ้ะ บลึ้ กแช่ เยซู คริ้ เฌ้ เก โพล้ง แม้ คิ้ เอะ เฆ้อ เป้ง นี่ เกล้ กแช่เยซู นอ กแช่แยว้ แพล่ ก ท เด้ บ้ะ กุ้ เม้ง แม้ นี่ เฆ้อ เฌ้ ฆ้าง ลู่ง อ เด้า คู ล่าง พ้า ยู แคว่ แฌ แซ เฆ้อ ก้ อ เม้ง เกม้า ท ม้า ล่าง ชู้ ล่าง แกย เกม้า ท โต้ ท ล่อง ล๊า ฆวี้ ดี๊ กแช่ เยซูคริ้ ค่อง เนง อี้ง แย้ จ เก ไท้ โพล้ง โต้ โพล้ง ล่อง ไจ้ะ บลึ้ ลู่ง เกม๊า กแช่ เยซู คริ้ อ เว๊ ม้า แบ แย้ จ เก ไท้ โพล้ง ล๊า ฆวี้ ฌ้อง แม้ ช้า แบ แย้ ดี๊ เกม้า จ ไฌ่ จ แบ้ ลู่ง ล นี้ง ดี๊ อ นี้ง อ ฌ่าง

แพ่ กแช่ แยว้ ลู่ง มุ้คู เอ้อ เกม้า ก แด แยว้ อ ดู ทึ  โท๊ ทึ ดี๊ ท แม้ ช้า เฆ้อ กู้ง ๆล๊าๆ ล นี้ง แย้ อี้ง ไจ้ะ บลึ้ กแช่แยว้ พี่ จ นี่ แบ เท่อ แม้ น้า ดี๊ กแช่แยว้ ลู่ง เซง ป้าง กิ้ อ ล้อง ดี๊ ม้า ทาง ไท้ ฌ้อง จ ชี๊ง น้าง แบ ดี๊ กแช่ เยซู คริ้ ลู่ง มุ้คู ดี๊ จ น้า ท วี๊ง ท แน กุ้ ดืง นอ โอ ลู่ง จ คาง ย๊าง ซ้ะ พ้า ล้อ จ ไจ้ะ อ้ะ ม้างโค๊ไล่ ดี๊ ท วี๊ง ท แน น้อ โอ ลู่ง จ ท ไคล้ พ้า ลู่ง กแช่ เยซู คริ้ อ เม้ง ล้อ

ก ไจ้ะ บลึ้ กแช่ แยว้ อ ท ฆ้า ท โฆ่ พี่ อ เตะ เว๊ แด เฆ้อ ดี๊ แม้ นี่ ท อ ที๊ง อโต้ บี่ ซุ้ เก ย่าง เด้ง พลี้ง เรา ทะ ย่าง เด้ง แม้ นี่ ท แบ กแช่ แยว้ อ ซ้ะ ด้าง ทาง ซ้ะ แน้ ท มึ ท พ้า กแช่แยว้ เว๊ เก น้ะ คางไพ้ะ ดี๊ ท พ้อง พลิ้ เก คู โม ท้ะ แม้ นี่ ท ชู่ง ท น้ะ ตร้าง ทะ ม้างโค้ไล่ อ แพล่ แช มี อ้า ฌ่อง แม้ นี่ กแช่แยว้ อ ลู่ง อ แท้ ดึ้ ม้างโค๊ไล่ กแช่แยว้ อ วี้ง ฌี้ แล้ แอว้ อ เช้ง อ เกล้ จ ซุ้ ทาง แยว้ อ ฆ้า อ โฆ่  ดี๊ จ โพะ ก้ะ แยว้ อ ไค๊ ชู่ง แพ อางทาง เท่อ เปิง กแช่ แยว้ กุ้ เม้ง ล้อ

แพ่ กแช่ แยว้ ลู่ง มุ้ คู ไจ้ะ บลึ้ ลู่งกแช่ เยซู คริ้ เท้าไฆว้ะ ม้าง โค๊ะ ไล่ ลู่งอ ยู่ แค่ว เท่อ ดี๊ ท วี้ง ทแน  พี่ อ ดู้ง อ ย่างโอ นอ กแช่ เย ซู คริ้ เนทางโพล เว้ เติ่ง ต้าง กแช่ เยซูคริ้ โอดี้ อดู้ง อ ย่าง น้าเท่อกุ้ เม้ง จ ท โอม้า ลนี้งแย้อี้ง จลแม้ ทอ้า ล้า แบ  ทไคล้ อ้า เมะ ฌี้ ท ลอง ดุ้ เมะ ฌี้ พี่ เก ม้าง โค๊ะไล่ อ เท่อ น้อ เมะเว้ ก แช่ แยว้ อลู่ง อ แท้เมะเท่อเต้ๆ จ ทโอ ม้านี้งแย้ อี้งจ ม ลี้ โพะ กะ กแช่ แย้ว อ ทซอง ทซ้าง แยว้ เว้ ล้อ

แพ่ กแช่ แยว้ ลู่ง มุ้ คู เอ้อ ก ลึ โพะ น ไค๊ ดี๊ ชู่ง แน้ เกม๊า ก แด ล้าง ซ้ะ พี่ เช้า แล่ ลู่ง ล แบ แยว้ อ ซ้ะ แบ เกม๊า แยว้ แม้ เท่อ ลู่ง ก ซ้ะ พ้า พี่ อ ม เช้ง เกล้ กุ้ เม้ง ลู่ง ม้างโค้ไล่ เฌ้ แม้ น้ะ เฆ้อ น้อ ก ม เจ่ แยว้ อ วีง ฌี้ แล้ แอว้ แม้ ช้า เฆ้อ กุ้ พ้า เมะ เว๊ ก เก แยว้ อ พู ล้อ

ลู่ง ท ชู่ง ท นะ ก เปิ่ง กแช่ แยว้ ก อางกี โท่ ท ม้า ล่าง ลี้ง ก ม แม้ นี่ กะ แยว้ อ ท น้า เท่อ ลู่ง กแช่ เยซูคริ้ ซี๊ง เซง ป้าง กิ้ ล้อง นอ ก ม ซุ้ ทาง ท ม้า ซ๊าง ดี๊ ม แม้ นี่ ก้ะ ท น้า เท่อ พี่ กแช่ เยซู คริ้ ซี๊ง ม๊า ทาง ไท้ ล้อ ท แม้ ช้า กแช่ แยว้ เว๊ นอ เกม้า จ โอ โท๊ นี่ ท เด้บ้ะ ล้อ พี่ ก โพะ แยว้ อ ไค๊

ท บี่ นอ ล นี้ง แย้ อี้ง กเ เท้า ไฆวะ ท ยื่งแย่ ล่าง ลี้ง ดี๊ ซุ้ ทาง ท ม้า ซ๊าง ลู่ง โอ ดี๊ ท เอ    ท ยื่งแย่ ล่าง ลี้ง นอ โอ ดี๊ ท ซ้ะ เมะ เท่อ แบ เด้าะ ท ม๊า อ ซ๊าง นอ โอดี๊ ท ดู้ง เท้า ไฆวะ ท ม๊า ล่าง ลี้ง นอ โอ ดี๊ เท่อ ไฌ่ แช่ แบ แช่ ท ม๊า ซ๊าง นอ โอ ดี๊ ท ไฌ่ ชอง แบ ชอง ล้อ ท ม้า ล่าง ลี้ง นอ โอ ดี๊ ท อาง โล๊ แบ เด้าะ ท ม้า อ ซ๊าง นอ โอ ดี๊ ท โต้ ท ล้อง ท เช๊ง ท แกล้

แย้ จ นี่ แบ ท น้า เท่อ กุ เม้ง เมะ เว๊ ลู่ง มุ้ คู บ้าง มื่ง จ นี่ แบ ท ฆี้ง ท แล้ ลู่ง กแช่ เยซู อ ซุ้    ม้างโค๊ไล่ ท วี้ง ท แน น้อ แบ โอ ลู่ง จ ดู้ง จ ยาง อ พ้า ละ ลู่ง กแช่ เยซู คริ้ อ เม้ง นอ ก น้า เท่อ กุ้ อ เม้ง ก แม้ ฆึ เท่อ ดิ๊ กแช่ เยซูคริ้ ดิ๊ เว๊ วี้ง ฌี้ แล้ แอว้ ล้อ เกม๊า กแช่แยว้ แม้ ล๊า แม้ กวี้ แย้ ไช้ะ ลู่ง ก ม โฌ้ ไจ ไฆวะ ท วี้ง ท แน ดิ๊ ก ดีง ก แด้ ไจ ไฆวะ กุ้ อ ดื้ง ล้อ

แพ่ กแช่ แยว้ ลู่ง มู้ คู ก ไจ้ บลึ้ แบ แน้ พี่ ก แด แบ ท แบ แยว้ อ ซ้ะ ลู่ง ไละ ฌี้ ไละ แอว้ พ้า กุ้ มื่ง นี้ง ไจะ บลึ้ พี่ ก นี้ง แบ กแช่แยว้ อ ท ไป้ ป้อง เฆ้อ ลู่ง มู้คู บ้าง มื่ง ลู่ง เยซุ คริ้ อ เม้ง จ ไจ้ะ บลึ้ แบ แยว้ พี่ ก กึ ทาง ดี๊ ลี้ ลู่ง ท มืง แล่ ท ม้า ทาง ไท้ ท ซี๊ง พ้า กแช่ เยซู คริ้ เว๊ แด ไจ้ะ บลึ้ ลู่ง ล นี้ง แย้ อี้ง เตะ เว๊ แบ เฆ้อ ก ม โพะ แยว้ อ ไค้ ดิ๊ วี้ง ฌี้ แล้ แอว้ ดี๊ ท เอ ท กวิ้ง ท ซ้ะ โทะ ท มึ ท พ้า ท เอ้า ซ้ะ ท ย้างเซิง ย้างซ้ะ ท ฌี้ ท แอว้ ท โต้ ท ล้อง ท เพา ท เบ้ ดี๊ ก ซีง แฌ้ ท แค แน ล่าง ซ้ะ  เฆ้อ ก นย่อง แม้ นี่ ท แบ แยว้ อ ซ้ะ ฌ้อง ก ม ตล่าง ไฆวะ ม้างโค๊ไล่ ดี๊ ทวี้ง ทแน พี่ ม แม้ นี่ ไท้ แย้ ลู่ง แยว้ อ พ้า นอ จ ม พ้อง ฆะ แยว้ เมะ ค๊า ดี๊ ท ชู่ง ท นะ ลู่ง ม้างโค๊ไล่ ไคล้ อ้า แย้ ลู่ง ท ช้อง มอง พ้า ฌี้ แย้ จ ม โอ ลู่ง ท แบ แยว้ อ ซ้ะ กุ้ เม้ง ล้อ

ลู่ง กแช่ เยซู คริ้ อ เม้ง กแช่แยว้ โอ ลู่ง มุ้คู แย้ จ นย่อง กุ้ เม้ง ดี๊ แน้ เก ท โบง ทาง แบ้ ทาง พี่ โอ ม๊า จ อางกี ล้าง ซ้ะ จ ล แคว่ ลู โพล้ง ล ว๊าง แย๊ อี้ง แบ จ อางกี ล้าง จ ซ้ะ จ ม เปลง จ ท โอ ม๊า ดี๊ ท ช้องมอง ไท้ อ ซ๊าง จ อาง ท่าง บี่ อี้ง ล นี้ง โย้ แพ่ แยว้ ม เน โพล ทาง ท แบ แยว้ อ ซ้ะ ดี๊ แม้ ช้า แย้ ลู่ง โอ ม้า ลู่ง แบ แยว้ อ ซ้ะ กู้งๆ ล๊าๆ

กแพ่ก แยว้ โอ มุ้ คู ไจ้ะ บลึ้ แน้ น ม๊า จ ท ดึ้ ล บี่ ซุ้ ดี๊ โพล้ง ฌาง คู คู แบ  แบ ดึ ดี๊ แยว้ อ ดุ้ง อ ยาง ล้อ น ม๊า จ แม้ น้า ท ช้อง มอง พี่ ล แบ แบ ดี๊ ท อางกี ทาง โท๊ ซ้ะ พี่ เก ท แม้ ไทะทะ ท ซีง แฌ้ เฌ้ นี่ ดี๊ แยว้ แม้ นี่ ท ช้องมอง กุ้ เม้ง ม๊า ช้อง แน แยว้ โอ ม๊า ล นี้ง โย้ แม้ ไฆวะ ท ช้องมอง พี่ ม้างโค๊ไล่ ท ไพ้ะ ท แม้ อางท่าง วี้ง ฌี้ แล้ แอว้ จ ท ช้องมอง เทว้ เอะ แน้ จ ล ซ้ะ เมะ เท่อ แบ เกม๊า จ ฆวี้ ดี๊ แยว้ อ วี้ง ฌี้ แล้ แอว้ ท เอ ดี๊ ท แค แน ล้าง ซ้ะ แย้ จ แม้ น้า ไฆวะ ท ช้องมอง เฌ้ ดี๊ ม้างโค๊ไล่ กุ้เม้ง ลู่ง ล นี้ง แย้ โย้ จ อางกี ล้าง ซ้ะ ดี๊ แยว้ จ แม้ น้า ไฆวะ ท ด้าง ทะ พี่ ม้างโค๊ไล่ อางกี ล้าง เว๊ แย้ จ เทว๊ ท อาง กี ล่าง ซ้ะ ดี๊ แยว้ เกม้า จ ท ชู่ง ท น้า พี่ อ เกิ้ง อ แบ แยว้ จ แม้ ไฆวะ ท ด้าง ทะ พี่ ม้างโค๊ไล่ อางกี ล่าง เว๊ พี่ อ ดึ้ แย้ ล นี้ง โย้ จ เทว๊ ล่าง ซ้ะ เอะ แพ่ แยว้ อ เว๊ง ฮ้าง แย้ จ ซ้ะ โทะ แยว้ อ ท ย้าง ซ้ะ ดี๊ ท ฌี้ ท แอว้

ก แพ่กแยว้ ลู่ง มุ้คู เอ้อ ก ม อาง ท่าง อ้ะ ค้องเน้ง อี้ง ดี๊ ด๊าง เน้ง แย้ อี้ง กแช่ แยว้ ม ม้า ก ไฌ่ ก แบ้ ดี๊ ท แน ซี เอะ เฆ้อ ดี๊ ม เน โพล เท่อ พี่ ม้างโค้ไล่ แม้ ไทะทะ  ลอง ดุ้ อางโล๊ะ ดี๊ เกล้ ลู่ง ล เมะ ล โต้ แบ ลู่ง ก ท โอ ม๊า พ้า เกม้า แยว้ แม้ ช้า เฆ้อ ม้า ก เก โพล้ง ลู่ง กแช่ แยว้ แบ อ ซ้ะ ดู้ง ลู่ง ท อางท่าง ดี๊ ท ชู่ง ท นะ ดู้ง ลู่ง ท ช้องมอง แคว่ ทิ๊ง ดี๊ แม้ โพะ กแช่ แยว้ อ ลู่ง อ แท้ ดี๊ แคว่ เท่อ ลู่ง อ เกิ้ง อ แบ ลู่ง ก ท โอม้า พ้า พี่ ม เกิ้ง ดี๊ แยว้

ล พ้า เด้าะ  ก ม ครึ ไบ้ะ ล้าง ซ้ะ ดี๊ แยว้ อ ซวีง ดิ๊ อางท่าง เท่อ บี่ อี้ง ล นี้ง แย้ อี้ง กแช่ แยว้ เก แยว้ วีง ฌี้ แล้ แอว้ พี่ ม นี่ ท แพล้ ทาง ลู่ง เซงป้างกิ้ อ ซูง อ แซ ท ซี้ง ม๊า ทาง อ ซูง อ แซ  ท ฆี้ง ท แล้ อ ซูง อ แซ ม๊า โอ ลู่ง ก ท โอ ม๊า พ้า ก ม นย่อง ล้าง ซ้ะ ลู่ง แยว้ อ พ้า ก ล ซ้ะ ล้างแช่ แบ กแช่แยว้ เก ก ท มื่ง แล่ ก แช่ แยว้ เนโพล อ ดุ้ง อ ยาง พี่ เกม๊า กแช่ เยซูคริ้ ม๊า ทาง ไท้ ก ม โล้ ทาง ท แม้ น้า ม้างโค๊ไล่ กุ้ อ เม้ง ลู่ง ก ท โอ ม๊า พ้า ก ม อางทาง ดี๊ ซ้ะ จะบลึ้ ลู่ง กแช่ เยซู ครึ้ อ เม้ง อาเมน

 

Heavenly Father, I bow in worship and praise before You. I cover myself with the blood of the Lord Jesus Christ as my protection. I surrender myself completely and unreservedly in every area of my life to You. I take a stand against all the workings of Satan that would hinder me in my prayer life. I address myself only to the true and living God and refuse any involvement of Satan in my prayer.

(I command Satan, in the name of the Lord Jesus Christ, to leave my presence with all of his demons. I bring the blood of the Lord Jesus Christ between Satan and myself.)

Heavenly Father, I worship You and give You praise. I recognize that You are worthy to receive all glory and honor and praise. I renew my allegiance to You and pray that the blessed Holy Spirit would enable me in this time of prayer. I am thankful, heavenly Father, that You have loved me from past eternity and that You sent the Lord Jesus Christ into the world to die as my substitute. I am thankful that the Lord Jesus Christ came as my representative and that through Him, You have completely forgiven me. You have adopted me into Your family; You have assumed all responsibility for me; You have given me eternal life; You have given me the perfect righteousness of the Lord Jesus Christ so I am now justified. I am thankful that in Him You have made me complete, and that You have offered Yourself to me to be my daily help and strength.

Heavenly Father, open my eyes that I might see how great You are and how complete Your provision is for this day. I am thankful that the victory the Lord Jesus Christ won for me on the cross and in His resurrection has been given to me and that I am seated with the Lord Jesus Christ in the heavenlies. I take my place with Him in the heavenlies and recognize by faith that all wicked spirits and Satan himself are under my feet. I declare, therefore, that Satan and his wicked spirits are subject to me in the name of the Lord Jesus Christ.

I am thankful for the armor You have provided. I put on the girdle of truth, the breastplate of righteousness, the sandals of peace, and the helmet of salvation. I lift up the shield of faith against all the fiery darts of the enemy and take in my hand the sword of the Spirit, the Word of God. I choose to use Your Word against all the forces of evil in my life. I put on this armor and live and pray in complete dependence upon You, blessed Holy Spirit.

I am grateful, Heavenly Father, that the Lord Jesus Christ spoiled all principalities and powers and made a show of them openly and triumphed over them in Himself. I claim all that victory for my life today. I reject all the insinuations, and accusations and the temptations of Satan. I affirm that the Word of God is true and I choose to live today in the light of God’s Word. I choose, heavenly Father, to live in obedience to You and in fellowship with Yourself. Open my eyes and show me the areas of my life that do not please You. Work in me to cleanse me from all ground that would give Satan a foothold against me. I do in every way stand into all that it means to be Your adopted child, and I welcome all the ministry of the Holy Spirit.

By faith and in dependence upon You, I put off the old man and stand into all the victory of the crucifixion where the Lord Jesus Christ provided cleansing from the old nature. I put on the new man and stand into all the victory of the resurrection and the provision He has made for me to live above sin.

Therefore, today I put off the old nature with its selfishness, and I put on the new nature with its love. I put off the old nature with its fear, and I put on the new nature with its courage. I put off the old nature with its weakness, and I put on the new nature with its strength. I put off the old nature with all its deceitful lusts and I put on the new nature with its righteousness, purity and honesty.

In every way I stand into the victory of the ascension and glorification of the Lord Jesus Christ, whereby all the principalities and powers were made subject to Him. I claim my place in Christ as victorious with Him over all the enemies of my soul. Blessed Holy Spirit, I pray that You would fill me. Come into my life, break down every idol and cast out every foe.

I am thankful, heavenly Father, for the expression of Your will for my daily life as You have shown me in Your Word. I therefore, claim all the will of God for today. I am thankful that You have blessed me with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. I am thankful that You have begotten me unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. I am thankful that You have made a provision so that today I can live filled with the Spirit of God with love and joy and peace, with long-suffering, gentleness and goodness, with meekness, faithfulness and self-control in my life. I recognize that this is Your will for me, and I therefore reject and resist all the endeavors of Satan and his wicked spirits to rob me of the will of God. I refuse in this day to believe my feelings, and I hold up the shield of faith against all the accusations and distortion and insinuations that Satan would put into my mind. I claim the fullness of the will of God for my life today.

In the name of the Lord Jesus Christ, I completely surrender myself to You, heavenly Father, as a living sacrifice. I choose not to be conformed to this world. I choose to be transformed by the renewing of my mind, and I pray that You would show me Your will and enable me to walk in all the fullness of Your will today.

I am thankful, heavenly Father, that the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds, to the casting down of imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God and to bring every thought into obedience to the Lord Jesus Christ. Therefore, in my own life today, I tear down the strongholds of Satan and smash the plans of Satan that have been formed against me. I tear down the strongholds of Satan against my mind, and I surrender my mind to You, blessed Holy Spirit. I affirm, heavenly Father, that You have not given me the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. I break and smash the strongholds of Satan formed against my emotions today, and I give my emotions to You. I smash the strongholds of Satan formed against my will today; I give my will to You and choose to make the right decisions of faith. I smash the strongholds of Satan formed against my body today; I give my body to You, recognizing that I am Your temple. I rejoice in Your mercy and goodness.

Heavenly Father, I pray that now and through this day You would strengthen and enlighten me, show me the way Satan is hindering and tempting and lying and distorting the truth in my life. Enable me to be the kind of person that would please You. Enable me to be aggressive in prayer and faith. Enable me to be aggressive mentally, to think about and practice Your Word, and to give You Your rightful place in my life.

Again, I cover myself with the blood of the Lord Jesus Christ and pray that You, blessed Holy Spirit, would bring all the work of the crucifixion, all the work of the resurrection, all the work of the glorification and all the work of Pentecost into my life today. I surrender myself to You. I refuse to be discouraged. You are the God of all hope. You have proven Your power by resurrecting Jesus Christ from the dead, and I claim in every way this victory over all Satanic forces in my life. I pray in the name of the Lord Jesus Christ with thanksgiving. Amen.”